ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1.Οδηγός Υλοποίησης ΠΔΕ COVID-19, 2020-2021 6ΡΕ846ΜΤΛΗ-8Ν7

2.Οδηγός Υλοποίησης Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολειού, 2020-2021 ΟΠΣ 5069634

3.Οδηγός Υλοποίησης Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021 ΟΠΣ 5069631

4.Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021 ΟΠΣ: 5069645

5.Οδηγός Υλοποίησης Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021, ΟΠΣ 5069864

6.Οδηγός Υλοποίησης Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δόμων Εκπαίδευσης 2020-2021, ΟΠΣ: 5069632

7.Οδηγός Υλοποίησης Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021, ΟΠΣ: 5069633

8.Οδηγός Υλοποίησης Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Βάσει του Αρ. 47 του Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000

 ΕΝΤΥΠΑ:

1.Πράξη Ανάληψης ΠΔΕ COVID-19

2.Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολειού, 2020-2021 ΟΠΣ 5069634

3.Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021 ΟΠΣ 5069631

4.Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021 ΟΠΣ: 5069645

5.Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021, ΟΠΣ 5069864

6.Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δόμων Εκπαίδευσης 2020-2021, ΟΠΣ: 5069632

7.Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021, ΟΠΣ: 5069633

8.Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Βάσει του Αρ. 47 του Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000

ΛΟΓΟΤΥΠΑ:


Αναζήτηση